ماسک محافظ تالنز (052)

توضیحات

جلوگيري از چسبندگي آبرنگ به مناطقي از نقاشي كه با لايه Liquid Masking پوشانده شده است
در عرض ١۰ دقيقه خشك ميشود
به محض خشك شدن و حتي پس از گذشت چند روز به آساني با نوك انگشت برداشته مي شود
برداشتن آن بعد از گذشت یک هفته سخت تر خواهد بود
ميتواند موجب تغيير رنگ در كاغذ سلولزي شود
همچنين براي جوهر هایي با پايه آب (گواش، اكولين، مرکب) ميتواند استفاده شود
در اندازه ٧۵ ميلي ليتر موجود است
 
pen

ماسك موقتي براي بخش هايي در نقاشي آبرنگ محصول کشور هلند

جلوگيري از چسبندگي آبرنگ به مناطقي از نقاشي كه با لايه Liquid Masking پوشانده شده است
در عرض ١۰ دقيقه خشك ميشود
به محض خشك شدن و حتي پس از گذشت چند روز به آساني با نوك انگشت برداشته مي شود
برداشتن آن بعد از گذشت یک هفته سخت تر خواهد بود
ميتواند موجب تغيير رنگ در كاغذ سلولزي شود
همچنين براي جوهر هایي با پايه آب (گواش، اكولين، مرکب) ميتواند استفاده شود
در اندازه ٧۵ ميلي ليتر موجود است